Chia sẻ bài viết - FBBrowser

Posted by Nguyễn Toàn on 16:28

    Phù hợp khi muốn tăng lượt share của một bài viết lên với nhu cầu: cho đẹp bài 😅, tham gia các cuộc thi có xét điểm về lượt share👌,...


        1.Cho 1 list các ID của groups,page hoặc profile cần chia sẻ vào đây

        2. ID bài viết cần chia sẻ, có thể chia sẻ nhiều bài viết ngẫu nhiên theo cấu trúc spin: {id bài viết 1|id bài viết 2|....}

        3. Nội dung đi chia sẻ: chia sẻ ít thì k cần cho nội dung nhưng nếu chia sẻ nhiều thì nên cho nội dung vào và spin 

        Click "Chia sẻ"

    Video chi tiết cách thức hoạt động: