Tổng hợp tất cả các tính năng mới trên phần mềm VFP Pro

Posted by Nguyễn Toàn on 06:34

     Như a,c đã biết phần mềm VFP Pro mới update hàng loạt các tính năng trong FBManager và FBBrowser. Bài viết chi tiết về từng tính năng trong 2 ứng dụng này thì cũng đã có đầy đủ trên web, bài này e sẽ tổng hợp lại các bài viết giúp a,c theo dõi dễ hơn:

Chung:

Vị trí đăng market

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/vi-tri-tinh-thanh-e-ang-bai-marketplace.html

Spin nội dung

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/spin-noi-dung.html

Facebook manager:

Tổng hợp các tính năng trên facebook manager:

https://www.phanmemvfppro.com/2021/04/tong-hop-fbmanager.html

Profile:

https://www.phanmemvfppro.com/2021/04/su-dung-facebook-manager-tren-vfp-pro.html

Lệnh:

https://www.phanmemvfppro.com/2021/04/facebookmanager-lenh.html

Các câu lệnh trong fbmanager:

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/y-nghia-cau-lenh.html

Đăng nhập 2fa nhiều tài khoản:

https://www.phanmemvfppro.com/2021/04/dang-nhap-2fa-nhieu-fb.html

Quản lý tin nhắn nhiều tài khoản

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/quan-ly-tin-nhan-hang-loat-nick.html

Đăng market

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/dang-market-fbmanager.html

Tính năng fanpage

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/tinh-nang-fanpage-tren-fbmanager.html

Khác

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/khac-fbmanager.html

FB Browser

Tổng quan về FBBrower

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/facebook-browser-trinh-duyet-tren-vfp.html

Trình duyệt

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/trinh-duyet-fbbrowser.html

Lưu thông tin:

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/luu-thong-tin-quan-trong-cua-tai-khoan.html

Chăm sóc tài khoản

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/cham-soc-tai-khoan-fbbrowser.html

Đăng bài nhóm:

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/dang-bai-nhom-fbbrowser.html

Đăng bài fanpage:

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/dang-bai-fanpage-fbbrowser.html

Đăng bài profile:

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/dang-bai-profile-fbbrowser.html

Đăng market:

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/ang-marketplace-tren-fbbrowser.html

Chia sẻ bài viết:

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/chia-se-bai-viet-fbbrowser.html

Lấy UID

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/lay-uid-fbbrowser.html

Gửi tin nhắn

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/gui-tin-nhan-fbbrowser.html

Kết bạn

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/ket-ban-fbbrowser.html


    Với phần mềm VFP Pro thì e nghĩ các tính năng sẽ không chỉ dừng lại ở đây, các tính năng sẽ liên tục được update theo thời gian. A,c hay theo dõi hoặc đóng góp các tính năng mới cho phần mềm phát triển hơn nữa nhé!