Ý nghĩa các câu lệnh trong phần FBManager

Posted by Nguyễn Toàn on 07:51

 Quy tắc chung khi sử dụng Lệnh : Bôi đen các profile cần điều khiển=> sau đó chọn lệnh =>

điền giá trị (xem bảng giá trị bên dưới) => chọn hẹn giờ nếu cần => sau đó nhấn Chạy lệnh

Lưu ý : các lệnh thực thi cần profile đó phải đang Chạy thì mới sử dụng được

Danh sách các lệnh và giải thích giá trị :

1. Lệnh APP_OPEN : lệnh cần hẹn giờ. Khi đến giờ hẹn phần mềm tự mở profile đó lên

Ô Giá trị để trống

2. Lệnh APP_EXIT : có thể hẹn giờ hoặc chạy luôn. Giúp tắt các profile đang chạy

Ô Giá trị để trống

3. Lệnh LUU_DSBANBE : có thể hẹn giờ hoặc chạy luôn. Giúp các profile đang mở lưu

danh sách bạn bè để mở khóa về sau

Ô Giá trị để trống


4. Lệnh RUN_CSTK : có thể hẹn giờ hoặc chạy luôn. Giúp các profile đang onl mở mục

Chăm sóc tài khoản và chạy tự động theo cấu hình đã lưu sẵn bên tab : FBBrowser=>

Chăm sóc TK

Ô Giá trị để trống

5. Lệnh NAV_URL : có thể hẹn giờ hoặc chạy luôn. Giúp các profile mở link để view (ví

dụ livestream,youtube…)

Ô giá trị điền link cần tăng view

6. Lệnh LOGIN_2FA : có thể hẹn giờ hoặc chạy luôn. Giúp profile đó tự động đăng nhập

lại vào nick fb khi bị out

Ô giá trị điền theo cấu trúc : UID|PASS|2FA

7. Lệnh Like_Post : có thể hẹn giờ hoặc chạy luôn. Cho các profile đang onl đi like bài viết

Ô giá trị điền ID bài viết

Nếu sử dụng page clone để like bài viết thì ô giá trị điền :

PostID#PageID1,PageID2

Trong đó PageID1 và PageID2 là page mà nick profile đang quản trị còn PostID là id bài

viết cần tăng like

8. Lệnh Comment_PostShare_Post cấu hình giống nhau : có thể hẹn giờ hoặc chạy luôn.

Cho các profile đi coment vào bài viết hoặc chia sẻ bài viết

Ô giá trị điền như sau : PostID#NoiDung

Trong đó PostID là ID bài viết cần coment,share. Noidung là nội dung cần coment (có thể

spin,trong nội dung k dc có dấu #) hoặc nội dung khi đi share

Nếu dùng page coment,share thì điền theo cấu trúc : PostID#NoiDung#PageID1,PageID2

9. Lệnh Join_Group : có thể hẹn giờ hoặc chạy luôn. Cho các profile đi tham gia nhóm

Ô giá trị điền ID nhóm.

Nếu dùng page tham gia nhóm thì điền : GroupID#PageID

10. Lệnh Post_Story : có thể hẹn giờ hoặc chạy luôn. Giúp các profile tự đăng bài trên mục

Stories

Ô giá trị điền Nội dung cần đăng (có thể spin,trong nội dung k để dấu xuống dòng)

11. Lệnh FB_AutoClick : có thể hẹn giờ hoặc chạy luôn. Giúp các profile tự lướt xem

newfeed như người thật (chỉ lướt xem và click vào ảnh đọc bài chứ k like coment)

Ô giá trị để trống

Chức năng này nên sử dụng mỗi nick khoảng 1 tiếng

12. Lệnh Like_Page : có thể hẹn giờ hoặc chạy luôn. Giúp các profile đi like fanpage

Ô giá trị điền ID page cần like

13. Lệnh Reset_Dcom : lệnh cần hẹn giờ. Phải chọn 1 profile đang mở mới chạy được

Giúp reset dcom đổi IP. Lệnh điều khiển thông qua phần mềm DcomProxy nên yêu cầu

bạn cần có Dcom và đang mở DcomProxy mới reset đổi IP được

Ô giá trị điền IP của gateway con Dcom đó


Ví dụ con dcom có ip như sau


Thì ip gateway của nó sẽ là 192.168.68.103